AFFÄRSJURIDIK

Rådgivning i större eller mindre affärstransaktioner, vid förvärv eller försäljning av företag. Affärsjuridik innefattar även skatterådgivning och utlandsetableringar.

FAMILJERÄTT

Inom familjerätten behandlas juridiska frågor om äktenskap, samboende, föräldraskap, arv, testamente och liknande.

AVTALS- & KÖPRÄTT

Avtal- och köprätt är en av de vanligaste formerna av juridiska handlingar. Då nästan varje företagare ingår olika typer av avtal dagligen.

BOLAGSRÄTT

Företag kan drivas i olika bolagsformer. Därför är det viktigt att du som företagare förstår vilka rättsliga konsekvenser de olika formerna har.

BROTTMÅL

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där åtal väckts med påstående att den tilltalade eller de tilltalade begått brott.

KONKURSFÖRVALTNING

Under en konkurs omhändertas tillgångarna av ett konkursbo, som är en separat juridisk person som företräds av en konkursförvaltare.

Eriksson & Bengtsson

Genom den samlade erfarenheten och kompetensen byråns personal skapat under åren har vi stor insikt i och förståelse för det lokala näringslivet samt de förutsättningar som gäller för detta.

Våra kontor

3

Försäljningsobjekt

23

Pågående rekonstruktioner